Procedure adviesaanvraag

Wanneer partijen een geschil hebben die zij gezamenlijk aan de geschillencommissie willen voorleggen, dan is de weg als volgt:

 1. Een partij doet het verzoek tot geschilbeslechting via de website.
 2. De commissie onderzoekt nadat het verzoek tot geschilbeslechting is ontvangen of zij bevoegd is het geschil in behandeling te nemen (of het geschil binnen de reikwijdte van de commissie valt), en of het geschil ontvankelijk is (of voldoende pogingen ondernomen zijn om zelf, of met hulp van derden, tot een oplossing te komen). Wanneer het geschil ontvankelijk wordt verklaard, zal ook gelijk een zittingsdatum worden gepland en de commissie worden samengesteld.
 3. Zowel de aanbrengende partij als de wederpartij ontvangen binnen een week na ontvangst van het verzoekschrift bericht van de commissie of het geschil al dan niet in behandeling wordt genomen. Bij het niet in behandeling nemen van het geschil wordt de reden daarvoor medegedeeld.
 4. Als het geschil in behandeling wordt genomen, krijgt de aanbrengende partij een termijn van maximaal twee weken na dagtekening van het bericht van de commissie om het geschil schriftelijk nader toe te lichten en waar nodig te onderbouwen met stukken. De aanbrengende partij dient de nadere toelichting met de eventueel daarbij gevoegde stukken tegelijkertijd aan de commissie en aan de wederpartij toe te zenden.
 5. De wederpartij krijgt daarop de gelegenheid om binnen een termijn van maximaal twee weken na ontvangst van de stukken van de aanbrengende partij, een reactie in te dienen bij de commissie. Deze reactie dient tegelijk met het verzenden aan de commissie aan de aanbrengende partij toegezonden te worden.
 6. De commissie bepaalt aan de hand van de inhoud van het geschil en de aangeleverde stukken of het geschil schriftelijk kan worden afgedaan, of dat een hoorzitting met beide partijen noodzakelijk is. Partijen worden op de hoogte gesteld van de wijze van behandeling. Een of beide partijen kunnen – vooraf of na het besluit van de commissie dat de zaak schriftelijk wordt afgedaan – de wens te kennen geven te worden gehoord.
 7. Indien een hoorzitting wordt bepaald, worden beide partijen hiervoor uitgenodigd. Op verzoek van een partij kan de commissie toestaan dat getuigen of deskundigen op de hoorzitting worden gehoord. De namen en adresgegevens van de getuigen en/of deskundigen dienen uiterlijk twee weken voor de hoorzitting aan de commissie en aan de andere partij te zijn doorgegeven.
 8. De commissie zelf kan ook besluiten experts te raadplegen, zowel schriftelijk als op een eventuele hoorzitting. Partijen worden tijdig in de gelegenheid gesteld op de inbreng van de door de commissie benaderde experts te reageren. De experts hebben een adviserende rol.
 9. Partijen kunnen – in afwijking van de reguliere procedure – gezamenlijk een verzoek indienen het geschil met spoed te behandelen. Bij inwilliging van dit verzoek bepaalt de commissie de datum voor een hoorzitting. Beide partijen dienen er voor zorg te dragen dat uiterlijk twee werkdagen voor deze hoorzitting een schriftelijke toelichting met eventuele bijlagen door de commissie en de wederpartij is ontvangen.
 10. Binnen twee weken ontvangen de partijen het bindende advies van de commissie.
 11. Het bindend advies kan – geanonimiseerd – op de website van de commissie worden geplaatst.