Veelgestelde vragen

Welke geschillen worden behandeld door de commissie?
De commissie behandelt geschillen tussen partijen op het gebied van de inkoop en verkoop van zorg, zoals omschreven in de Jeugdwet en in de Wmo, alsmede geschillen die betrekking hebben op het woonplaatsbeginsel, zoals bedoeld in de Jeugdwet. De commissie doet dit door in een dergelijk geschil een schikking tussen partijen te bevorderen of een bindend advies uit te brengen.

De commissie is bevoegd een door een partij of een door partijen gezamenlijk ingediend geschil te behandelen, als partijen voorafgaand aan het voorleggen van het geschil aan de commissie zijn overeengekomen zich aan het bindend advies van de commissie te onderwerpen.
Hoe gaat de commissie om met geheimhouding?
Zoals u kunt lezen in het reglement zijn de commissieleden, de secretaris, de door de commissie ingeschakelde experts, en eventuele overige bij de commissie betrokken personen verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle gegevens over partijen die hen bij de behandeling van het geschil ter kennis zijn gekomen.

De commissielieden, de secretaris, de door de commissie ingeschakelde experts en eventuele overige bij de commissie betrokken personen zullen stukken, verklaringen en andere gegevens van de partijen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn aangeleverd. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

De geheimhoudingsplicht heeft geen betrekking op de gegevens die zijn vermeld in de gepubliceerde uitspraken van de commissie.
Wie zijn partij voor de geschillencommissie?
Partij is de gemeente(-n) en/of de (jeugdhulp-)aanbieder gemeente. 
Onder (jeugdhulp)aanbieder verstaan wij iedere natuurlijke of rechtspersoon die jeugdhulp of ondersteuning verleent en valt onder de definitie van (jeugdhulp-)aanbieder in de zin van de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo);