Meer informatie

De geschillencommissie sociaal domein is niet voor individuen.

Mensen die zich benadeeld of onzorgvuldig behandeld voelen door gemeente of jeugdzorgaanbieders, een hulpvraag hebben of zich willen laten vertegenwoordigen, kunnen onder meer terecht bij:

Experteams jeugd: Een landelijk netwerk van expertteams. Zij helpen om voor elk kind op korte termijn passende hulp te organiseren.

Vertrouwenspersonen in de Jeugdhulp: Voor vragen, klachten of advies. Zodat kinderen en ouders met vertrouwen verder kunnen in de jeugdhulp.

Geschillencommissie Zorg:  Voor klachten tegen een zorgaanbieder.

Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ): Biedt oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken.

Het Juiste Loket: Voor informatie en advies over de (langdurige) zorg. 

MIND Platform : Belangenbehartiging bij psychische problemen.

Sociaal platform Waardevolle zorg

Iederin: Een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Per Saldo: De vereniging voor en door mensen met een persoonsgebonden budget.

MantelzorgNL: De landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een naaste.

Nationale ombudsman: De nationale ombudsman behandelt klachten van burgers over de overheid.

Als aanbieder of gemeente kunt u ook terecht bij:

Zoekt u ondersteuning of bemiddeling op het gebied van de Jeugdwet, dan kunt u terecht bij het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ). Het OZJ ondersteunt jeugdregio’s (zowel gemeenten als aanbieders) en cliëntorganisaties. Zie voor de contactgegevens van de regioambassadeurs op: Zorg voor de Jeugd

Bent u als zorgaanbieder / ondernemer ontevreden over hoe de aanbestedingsregels zijn toegepast bij een overheidsaanbesteding? Bent u als aanbestedende dienst ontevreden over het handelen van deelnemende ondernemingen? Dien dan een klacht in bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.
Commissie van Aanbestedingsexperts

Voor gemeenten en zorgaanbieders zijn de implementatieadviseurs van het Ketenbureau i-Sociaal Domein het eerste aanspreekpunt. Bij hen kunt u terecht met vragen over producten en diensten van het Ketenbureau. Zij ondersteunen bij de implementatie van nieuwe producten en diensten zoals bijvoorbeeld de nieuwe standaard administratieprotocollen. En u kunt hen benaderen als er verschil van inzicht is tussen een gemeente en zorgaanbieder. Het bureau richt zich in de basis op drie taken: monitoren van het veld, ontwikkelen van een landelijk administratieprotocol en gemeenten en aanbieders ondersteunen bij het implementeren en correct toepassen van de standaarden.
i Sociaal Domein

En uiteraard kunt u met vragen ook altijd contact opnemen met het klantcontactcentrum van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) VNG

De voordelen van de geschillencommissie sociaal domein

 • Het is een laagdrempelige voorziening;
 • Er is sprake van een snelle behandeling en bindend advies;
 • U krijgt deskundige en onafhankelijke behandeling;
 • U heeft geen advocaat nodig;
 • Het is kostenbesparend voor partijen.

Geschillen die niet in behandeling worden genomen

De commissie is niet bevoegd om een geschil in behandeling te nemen als de commissie op basis van het reglement geen uitspraak mag doen, bijvoorbeeld omdat het onderwerp buiten het werkterrein valt. Geschillen die niet in behandeling genomen worden zijn:

 • Geschillen tussen een zorgaanbieder/gemeente en een zorgverzekeraar
 • Geschillen tussen een zorgaanbieder/gemeente en een zorgkantoor
 • Geschillen inzake landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang en beschermd wonen
 • Geschillen tussen gemeente en inwoner
 • Geschillen tussen zorgaanbieders en cliënten

Voorwaarden voor het in behandeling nemen van een geschil door de geschillencommissie

 • Partijen* hebben aantoonbare pogingen ondernomen om tot een oplossing voor het geschil te komen, daar waar nodig met hulp van derden;
  • Betreft het een inkoopgeschil, dan zal ook worden gekeken naar de onderliggende contractuele afspraken om geschillen op te lossen.
 • Beide partijen stemmen in tot het voorleggen van het geschil aan de commissie;
 • Beide partijen dragen zorg voor het aandragen van volledige stukken.

* Een partij is de gemeente(-n) en/of de (jeugdhulp-)aanbieder. Een inkooporganisatie die in opdracht van een gemeente werkt is geen partij.;

Indienen van een geschil

Het indienen van een geschil kan via het formulier op deze website. Het verzoekschrift bevat in ieder geval de volgende gegevens:

 1. Contactpersoon, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres van de aanbrengende partij;
 2. Naam en contactgegevens van de partij met wie het geschil bestaat;
 3. Een korte beschrijving van het geschil;
 4. Wanneer en op welke wijze partijen hebben getracht het geschil in overleg op te lossen;
 5. Het advies dat aan de commissie wordt gevraagd.

Een partij kan zich bij de behandeling van het geschil door een gemachtigde laten bijstaan. Zij stelt de commissie van het inschakelen van een gemachtigde op de hoogte, met vermelding van naam en contactgegevens van de gemachtigde.